დადგენილება N24 (22.12.2022 წელი) – „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 28 ივნისის N21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”

dadgenileba_24_20231222
Share:

კომენტარის დატოვება