დადგენილება N25 (22.12.2022 წელი) – „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 28 ივნისის N28 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე”

dadgenileba_25_20231222
Share:

კომენტარის დატოვება