დადგენილება N26 (22.12.2022 წელი) – “ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში გასაშენებელი მწვანე ნარგავების სახეობებისა და გამწვანების პროექტის შეთანხმების პირობების დამტკიცების შესახებ”

dadgenileba_26_20231222
Share:

კომენტარის დატოვება