,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, განმეორებითი ელექტრონული აუქციონის ფორმით პრივატიზებისას, საწყისი საპრივატიზებო ფასის განსაზღვრის შესახებ”

gankargulebis_proeqti_20240318
Share:

კომენტარის დატოვება