,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების ა(ა)იპ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი“-სთვის და შპს ,,ლანჩხუთი“სთვის საკუთრებაში გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ”

gankargulebis_proeqti_20191210
Share:

კომენტარის დატოვება