2020 წლის ბიუჯეტი დაამტკიცეს

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მუნიციპალიტეტის 2020 წლის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი, მომაცვალი წლის ბიუჯეტი და ასევე, პრიორიტეტები დაამტკიცა, რომელიც სხდომაზე მუნიციპალიტეტის მერმა, ალექსანდრე სარიშვილმა წარადგინა. საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და 91-ე მუხლის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლი მე-2 ნაწილის შესაბამისად ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაამტკიცა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი, რომელშიაც შემოსავლები 1 მლნ. 142.7 ათასი ლარით განისაზღვრა. ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვრა 8,908.5 ათასი ლარით. ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვრა 220.0 ათასი ლარით. სხვა შემოსავლები კი, რომელშიაც შემოსავლები საკუთრებიდან, რენტა, საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია, ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახადები და ა.შ. იგულისხმება, განისაზღვრა 1,014.2 ათასი ლარით: ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 10,336.8 ათასი ლარით: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტებია: ინფრასტრუქტურის განვითარება, დასუფთავება და გარემოს დაცვა, განათლება, კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი, ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.

Share:

კომენტარის დატოვება