განცხადება

საჯარო სკოლებში  ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამოეყო თანხა, სუფსის საჯარო სკოლის მეორე სართულის დაზიანებული ჭერის რეაბილიტაციისა და სოფელ შუხუთის საჯარო სკოლის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობისთვის.

შემსრულებლები შეირჩევა ბაზრის კვლევის შედეგების მიხედვით.

დაინტერესებულ სამშენებლო ორგანიზაციებს, ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს შეუძლიათ შესაბამისი განცხადებით მიმართონ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიას.

განცხადებას უნდა ერთვოდეს:

1.პირადობის დამადასტურებელი მოწომობის ასლი.

2.გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტები, შენობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქციის სამუშაოების სფეროში არანაკლებ 50 000 (ორმოცდაათი ათასი) ლარისა. (ხელშეკრულებები და მათი შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტები, მიღება ჩაბარების აქტები, ფორმა N2 )

3.ელექტრონული ფოსტა.

4. ტელეფონის ნომერი.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში განცხადებების მიღების ვადა არის მიმდინარე წლის 03 აგვისტო 18 : 00 სთ-მდე.

აქვე აღვნიშნავთ, რომ  თუ პრეტედენტი არ წარმოადგენს გამოცდილების დამადასტურებელ დოკუმენტაციას, განაცხადი არ განიხილება.

Share:

კომენტარის დატოვება