დადგენილება #5 – „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 აგვისტოს #20 დადგენილებაში ცვილელების შეტანის თაობაზე

dadgenileba #5_2019,
Share: