დადგენილება N11 (28.04.2021 წელი) – “ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სკოლამდელი განათლების და სასკოლო მზაობის პროგრამის მომსახურების და დაწესებულების შიდა მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის დამტკიცების შესახებ”

dadgenileba_11_20210428
Share:

კომენტარის დატოვება