საკრებულოს სხდომა

დღეს, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა გაიმართა, რომელსაც ბესიკ ტაბიძე უძღვებოდა. საკრებულომ დღის წესრიგით განსაზღვრულ შვიდ საკითხზე მიიღო გადაწყვეტილება.საკრებულოს სხდომას მუნიციპალიტეტის მერი ალექსანდრე სარიშვილი და საკითხის მომხსენებლები ესწრებოდნენ.

საკრებულომ დაამტკიცა განკარგულება,”ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 მარტის N18 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ასევე საკრებულომ დაამტკიცა ორი განკარგულება, რომელიც მერისთვის თანხმობის მიცემას გულისხმობს,„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით გადაცემასა და „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ა(ა)იპ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრისათვის“პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით უსასყიდლოდ გადაცემაზე.

დამტკიცდა განკარგულება „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო სააგიტაციო მასალების განთავსების რეგულირების შესახებ“.

ძალადაკარგულად გამოცხადდა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 მარტის N19 განკარგულება „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს ქალთა საფეხბურთო კლუბ „ლანჩხუთის ლანჩხუთი“-სთვის (ს/ნ 433649493) პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლოდ სარგებლობის უფლებით გადაცემის შესახებ“.

საკრებულომ იმსჯელა 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 დეკემბრის N19 დადგენილებაში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით.

რომლის მიხედვით საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 დეკემბრის N2630 განკარგულებაში მიმდინარე წლის 19 აგვისტოს საქართველოს მთავრობის N1578 განკარგულებით შესული ცვლილებებით მუნიციპალიტეტს დამატებით გამოეყო 686303 ლარი, შესაბამისად ადგილობრივი ბიუჯეტით 5%-ი თანადაფინანსება განისაზღვრა 36121 ლარით სულ ინფრასტრუქტურული ობიექტების დაფინანსება გაიზარდა 722424 ლარით და მიიმართება ღრმაღელე-ორმეთი-ომფარეთის გზის რეაბილიტაციაზე 200.0 ათასი ლარი, მ.შ. თანადაფინანსება 10.0 ათასი ლარი. ქალაქ ლანჩხუთში 3 ქუჩაზე სანიაღვრე არხების მოწყობა 371499 ლარი, მ.შ. თანადაფინანსება 18575 ლარი, ქალაქ ლანჩხუთში გორგასლის ქუჩის მიმდებარე მინი სტადიონის მოწყობა 150925 ლარი, მ.შ. თანადაფინანსება 7546 ლარი.საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად საქონლის, მომსახურების და სამუშაოების შესყიდვის დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით მიზნობრივი ტრანსფერის ლიმიტი გაიზარდა 90.0 ათასი ლარით და განისაზღვრა 610.0 ათასი ლარით.

მუნიციპალიტეტს დამატებით გამოეყო 1300000 ლარი, ხოლო სტიქიით დაზიანებული ობიექტების სრულყოფილი რეაბილიტაციის მიზნით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიიმართება 120000 ლარი არაფინანსური მუხლის ზრდის ხარჯზე.

19010 ლარით გაიზარდა არაფინანსური აქტივები საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ გმირთა მემორიალის მოწყობის მიზნით.

 

ა(ა)იპ „კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრის წერილის განხილვის შედეგად მიზანშეწონილად ჩაითავალა არსებული პრობლემების ნაწილობრივ მოგვარების მიზნით შეძენილი იქნას 100 ცალი 1100 ლიტრის ტევადობის ნაგვის ურნები სავარაუდო ღირებულება 65000 ლარი, ნაგვის ურნების შეძენის მიზნით გაიზარდოს მუნიციპალიტეტის მერიის არაფინანსური აქტივების მუხლი 65000 ლარით, ხოლო საქონელი და მომსახურების მუხლი 30000 ლარით, ამასთან მიზანშეწონილია მომსახურების ცენტრს დამატებით გაეზარდოს დაფინანსება 47650 ლარით, რომელიც მიიმართება საქონელი და მომსახურების მუხლი მ.შ 27650 ლარი და 20000 ლარი.   ნიგოითის ადმინისტრაციულ ერთეულში გარე განათების ქსელში ჩართვის მიზნით გაიზარდოს 800 ლარით კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში.

აღნიშნული ღონისძიებების  ხარჯების დაფინანსების მიზნით გაიზარდოს ბიუჯეტის შემოსავლის ნაწილში 348581 ლარით, ჯარიმების, სანქციების  და საურავებიდან მიღებული შემოსავლის გეგმის 348581 ლარით ზრდის ხარჯზე.

ერთ საკითხთან დაკავშირებით დაიწყო ადმინისტრაციული წარმოება.

#გურია_2020 #ლანჩხუთი_2020

Share:

კომენტარის დატოვება