ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი დამტკიცდა

დღეს, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა გაიმართა, რომელსაც ბესიკ ტაბიძე უძღვებოდა.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტი და 2021 წლის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი საკრებულოს მუნიციპალიტეტის მერმა ალექსანდრე სარიშვილმა წარუდგინა. მისი თქმით, მუნიციპალიტეტის განვითარების ძირითადი მიმართულებები და პრიორიტეტები უცვლელია, რაც შემდეგნაირად ჩამოყალიბდა:

ინფრასტრუქტურის განვითარება;
დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
განათლება;
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი 12 მილიონ 524,400 ათასი ლარით განისაზღვრა. მუნიციპალიტეტის მერის განცხადებით, საკრებულოს შენიშვნები და რეკომენდაციები მუნიციპალიტეტის 2021 წლის მთავარ საფინანსო დოკუმენტში მაქსიმალურად აისახა.

დამტკიცდა განკარგულება  „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის  სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ .  საკრებულოს სამუშაო გრაფიკი დეტალურად გაწერილია თითოეული თვის მიხედვით, რაც ორიენტირებული იქნება შეძლებისდაგვარად მოქალაქეების მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე და მათ აქტიურ მონაწილეობაზე თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში.

დაიწყო ადმინისტრაციული წარმოება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის – განათლების ხელშეწყობის; კულტურის ღონისძიებების; სპორტული ღონისძიებების და ახალგაზრდობის მხარდაჭერის პროგრამებიდან დაფინანსების მიზნით გამოყოფილი თანხის გაცემის წესის და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ.

 საკრებულოს სხდომაზე, საკრებულოს თავმჯდომარე ბესიკ ტაბიძემ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში შეაჯამა.

საკრებულოს თავმჯდომარემ მოხსენება საანგარიშო პერიოდში ჩატარებულ სხდომებზე, მუშაობის შედეგად მიღებულ გადაწყვეტილებებზე, საკრებულოს მიერ მიღებულ დადგენილებებსა და განკარგულებებზე გაამახვილა.

მნიშვნელოვანი ადგილი დაეთმო საკრებულოსა და მერიის ურთიერთთანამშრომლობის შედეგად აქტების პროექტების მომზადება-ინიცირებასა და მუნიციპალიტეტში განხორციელებულ მნიშვნელოვან პროექტებს.

საკრებულოს თავმჯდომარემ მადლობა გადაუხადა კოლეგებს, მუნიციპალიტეტის მერს კოორდინირებული მუშაობისთვის, საკრებულოს აპარატის უფროსს და საკრებულოს აპარატის თანამშრომლებს ხარისხიანად და პასუხისმგებლობით განხორციელებული საქმიანობისთვის.

იხილეთ ანგარიშის ტექსტი სრულად: https://bit.ly/2MboLv7

დამტკიცდა ორი განკარგულება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ელექტრონული სერვისების განვითარების მიმართულებით სტრატეგიული გეგმის დამტკიცებისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სახელმწიფო საკუთრებაში გადაცემის მიზნით განკარგვაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“

სხდომის ტრანსლაციის ჩანაწერი: https://bit.ly/3mQckRI

Share:

კომენტარის დატოვება