“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით 2019 წელს დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ” – (დაზუსტებული)

gankargulebis_proeqti_20190322
Share: