დადგენილება N29 (28.06.2022 წელი) – ‘ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ”

dadgenileba_29_20220628
Share:

კომენტარის დატოვება