25 იანვრის საკრებულოს სხდომა

✅️დღეს, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა გაიმართა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე ბესიკ ტაბიძე უძღვებოდა.
▶️საკრებულო სხდომას მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე ეკა გუჯაბიძე ესწრებოდა.
➡️საკრებულომ დაამტკიცა დადგენილების 2 პროექტი👇:
1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“.
მომხსენებელი: თამარ ფირცხალაიშვილი
2. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სუფსისა და ღრმაღელის ადმინისტრაციულ ერთეულებში კურორტ გრიგოლეთისა და ს. წყალწმინდის უბან ყვავილნარის ქალაქმშენებლობითი გეგმების დამტკიცების შესახებ“.
მომხსენებელი: ალეკო კირვალიძე
➡️სხდომაზე განხილული და დამტკიცებული იქნა განკარგულების 5 პროექტი👇:
1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში 2023 წელს განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების შესახებ“.
მომხსენებელი: ალეკო კირვალიძე
2. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში კოლხეთის ეროვნული პარკის დაცულ ტერიტორიაზე მდ. „ფიჩორამდე“ მისასვლელ გზაზე ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობის პროექტის მოწონების შესახებ“.
მომხსენებელი: ალეკო კირვალიძე
3. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“
მომხსენებელი: ირაკლი ხუხუნაიშვილი
4. „2023-2028 წლების „მწვანე მუნიციპალიტეტის სტრატეგია – ლანჩხუთის“ დამტკიცების შესახებ“.
მომხსენებელი: ეკა გუჯაბიძე
5. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აუქციონის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით გადაცემისას, ქონების ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“.
მომხსენებელი ირაკლი ხუხუნაიშვილი
➡️საკრებულომ 5 საკითხთან დაკავშირებით დაიწყო ადმინისტრაციული წარმოება👇:
1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერის პროგრამის (ორგ. კოდი 02 11) განხორციელების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 4 ივლისის N 31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
მომხსენებელი: შოთა ჩაგუნავა
2. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 22 დეკემბრის N37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
მომხსენებელი: როლანდ ლაშხია
3. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“.
მომხსენებელი: გიორგი ჩახვაძე
4. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის N38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
მომხსენებელი: შოთა ჩაგუნავა
5. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“.
მომხსენებელი: ირაკლი ხუხუნაიშვილი
✅️ძირითადი საკითხის დასრულების შემდეგ დეპუტატებმა დააყენეს მუნიციპალიტეტში არსებული სხვადასხვა მნიშვნელოვანი საკითხები.
Share:

კომენტარის დატოვება