განკარგულება №8 -“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის სოციალურ-კულტურული ღონისძიებების-განათლების ხელშეწყობის, კულტურული ღონისძიებების, სპორტული ღონისძიებების და ახალგაზრდობის მხარდაჭერის პროგრამების დამტკიცების შესახებ.”

gankarguleba_8_20190130
Share: