დადგენილება №2 – “ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის სოციალურ -კულტურული ღონისძიებების განათლების ხელშეწყობის, კულტურის ღონისძიებების, სპორტული ღონისძიებების და ახალგაზრდობის მხარდაჭერის პროგრამებიდან დაფინანსების მიზნით გამოყოფილი თანხის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ”

dadgenileba_2_20190130
Share: