კომისიებმა სოციალური და კულტურული პროგრამები განიხილეს

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში აქტიურად განიხილავენ  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესს, სოციალურ პროგრამებს;  2020 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული – განათლების ხელშეწყობის,  კულტურის ღონისძიებების,  სპორტული ღონისძიებების და ახალგაზრდობის მხარდაჭერის პროგრამებსა და დაფინანსების წესს.

დღეს, აღნიშნული საკითხები განიხილეს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის, სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიებმა.

 2020 წელს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში  განხორციელდება 17 სოც. პროგრამა,რისთვისაც 500 ათას ლარზე მეტი დაიხარჯება.  პროგრამებში შესულია ცვლილება, გაზრდილია, როგორც ბენეფიციარების ოდენობა ზოგიერთ პროგრამაში, ასევე დაფინანსებაც.

მიმდინარე წელს   დაემატა ახალი პროგრამა-  ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობისა და ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით მოსარგებლე შშმ ბავშვების და მათი თანმხლები პირების ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა, რომლის ბიუჯეტი განისაზღვრა 25000 ლარით.

როგორც კომისიები აღნიშნავენ, მედიკამენტების შეძენის დახმარების პროგრამის დაფინანსება უნდა გაიზარდოს. მერიის წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით პროგრამა 15000 ლარითაა განსაზღვრული.  გარდა ამისა, სამკურნალო და საოპერაციო პროგრამის ფარგლებში უნდა მოხდეს მაგნიტურ- რეზონანსული ტომოგრაფიის კვლევის დაფინანსება იმ ბენეფიციარებისთვის, რომელთაც  მინიჭებული აქვთ 130 ათასამდე სარეიტინგო ქულა.

კომისიებმა იმსჯელეს  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული – განათლების ხელშეწყობის, კულტურის ღონისძიებების, სპორტული ღონისძიებების და ახალგაზრდობის მხარდაჭერის პროგრამებსა და დაფინანსების წესზე.

2020 წელს 4 ძირითადი პროგრამა  და 15 ქვეპროგრამა განხორციელდება. ჯამში 62 000 ლარი დაიხარჯება.

Share:

კომენტარის დატოვება