საკრებულომ მიმდინარე საკითხებზე გადაწყვეტილებები მიიღო

დღეს, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  სხდომა გაიმართა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე ბესიკ ტაბიძე უძღვებოდა.

საკრებულომ დაამტკიცა დადგენილება  „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ ;

დღეს დამტკიცდა განკარგულება „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის სოციალური პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ , პროგრამაში საკრებულოს კომისიებისა და ფრაქციების  გამოთქმული შენიშვნები ნაწილობრივ იქნა გათვალისწინებული.

საკრებულოს გადაწყვეტილებით, ცვლილება შევიდა საკრებულოს 2019 წლის 30 იანვრის N2 დადგენილებაში, ,, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის სოციალურ-კულტურული ღონისძიებების – განათლების ხელშეწყობის, კულტურის ღონისძიებების, სპორტული ღონისძიებების და ახალგაზრდობის მხარდაჭერის პროგრამებიდან დაფინანსების მიზნით გამოყოფილი თანხის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ;

დღეს დამტკიცდა განკარგულება  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული – განათლების ხელშეწყობის; კულტურის ღონისძიებების; სპორტული ღონისძიებების და ახალგაზრდობის მხარდაჭერის პროგრამების დამტკიცების შესახებ” .

საკრებულო  მხარი დაუჭირა  პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლოდ, სარგებლობის უფლებით  მერისათვის თანხმობის მიცემას ქონების  გადაცემას :

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სარგებლობაში არსებული მოძრავი ქონების, ა(ა)იპ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“-სთვის;

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, სსიპ ,,ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური“-სთვის ;

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, სსიპ იუსტიციის სახლისთვის.

დღეს დამტკიცდა  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 მარტის N18 განკარგულებაში ცვლილება , „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“  .

ცვლილება შევიდა საკრებულოს 2017 წლის 24 ნოემბრის N97 განკარგულებაში,   „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის შექმნის და კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ .კომისიის შემადგენლობას დაემატა ახალი წევრი.

დღის წესრიგით განსაზღვრულ სხვა ძირითად საკითხებზე საკრებულომ ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო.

იხლეთ დღის წესრიგი: https://bit.ly/2tLac8o

სხდომის ვიდეო ჩანაწერის სანახავად გადადით ბმულზე: https://bit.ly/3aERy2C

 

Share:

კომენტარის დატოვება