“სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქ. რეგიონებში სტიქიის პრევენციის სახ. პროგრამის ფარგლებში მთავრობის 2019 წლის 8 თებერვლის #50 დადგენილების შესაბამისად 2019 წელს დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხა მოსაწონებლად” (კორექტირებული )

gankargulebis_proeqti_20190321
Share: