ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, შპს ,,მაგთიკომი“-სთვის (ს/ნ 204876606) პირდაპირი განკარგვის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ-(ნაწილი-2)

gankargulebis_proeqti_20240625
Share:

კომენტარის დატოვება