• კოლხეთის ეროვნული პარკი
Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

,,2023-2023 წლების „მწვანე მუნიციპალიტეტის სტრატეგია – ლანჩხუთის“ დამტკიცების შესახებ”

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახე”ბ

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერის პროგრამის (ორგ. კოდი 02 11) განხორციელების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 4 ივლისის N 31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 22 დეკემბრის N37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში 2023 წელს განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების შესახებ”

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში კოლხეთის ეროვნული პარკის დაცულ ტერიტორიაზე მდ. “ფიჩორამდე” მისასვლელ გზაზე ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობის პროექტის მოწონების შესახებ”

Posted in _სიახლეები ანონსები

ერთად შევხვდეთ კალანდას!

 13 იანვარი  ლანჩხუთი   ცენტრალური სკვერი  15:00 საათი  ️ • 15:00- 01:00 – საშობაო ბაზრობა: ადგილობრივი…

Posted in საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს 2023 წლის 17 იანვრის სხდომის დღის წესრიგის პროექტი